Прийнятий Верховною Радою України 17 травня 2012 року Закон України "Про адміністративні послуги", який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, не може бути підписаний з декількох  причин. Про це повідомив офіційний сайт глави держави.

Янукович ветировал закон об админуслугах

Закон України "Про адміністративні послуги" не може бути підписаний з таких причин:

1. За Законом державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на таких принципах, зокрема, як оперативність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, а також доступність та зручність для суб'єктів звернень (стаття 4).

Для впровадження зазначених принципів Закон передбачає відповідний порядок надання адміністративних послуг.

Так, за Законом адміністративні послуги надаються суб'єктами надання таких послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг (частина перша статті 9).

При цьому передбачається, що центри надання адміністративних послуг утворюються як постійно діючі робочі органи або структурні підрозділи, зокрема, виконавчих органів міських, селищних рад. У таких центрах мають надаватися адміністративні послуги не лише органів місцевого самоврядування, а й адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (частини перша, сьома статті 12 Закону). Водночас органи місцевого самоврядування як суб'єкти надання адміністративних послуг зобов'язані забезпечити створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг (пункт 3 статті 1, пункт 2 частини другої статті 6).

Однак, визначивши такі засади надання адміністративних послуг, Закон не містить інструментів для реалізації зазначених положень.

Зокрема, у Законі відсутній механізм фінансового забезпечення надання через центри надання адміністративних послуг (що утворені як робочі органи або структурні підрозділи виконавчих органів місцевого самоврядування) адміністративних послуг органів виконавчої влади.

Тим самим Законом не забезпечено додержання конституційних гарантій місцевого самоврядування, визначених частиною третьою статті 142 та частиною третьою статті 143 Конституції України (витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою; держава у разі передачі органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності).

Крім того, така невизначеність у Законі механізму компенсації державою забезпечення органами місцевого самоврядування здійснення повноважень органів виконавчої влади з надання певних адміністративних послуг унеможливить здійснення центрами надання адміністративних послуг покладених на них повноважень щодо надання адміністративних послуг органів виконавчої влади і, як наслідок, спричинить невиконання Закону.

У зв'язку з цим пропоную передбачити у Законі відповідний компенсаційний механізм. Зокрема, визначити, що організація забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг є делегованим повноваженням, яке здійснюється виконавчими органами селищних, міських рад. Це дасть можливість передбачати для останніх необхідні суми при розрахунку відповідних бюджетних компенсацій.

Тож пропоную доповнити частину четверту статті 20 Закону, що надійшов на підпис, новим пунктом такого змісту:

"№№) пункт "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом такого змісту:

"4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

2. За Законом однією з основних вимог до регулювання надання адміністративних послуг є, зокрема, встановлення виключно законом платності або безоплатності надання адміністративної послуги, розміру плати і порядку її справляння з урахуванням її соціального та економічного значення (пункт 4 частини першої статті 5, частини перша і третя статті 11).

Частиною п'ятою статті 11 Закону також визначено, що плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів із реєстрів тощо).

Водночас Законом закупівлі бланків документів суворого обліку, які використовуються суб'єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, виводяться з-під дії Закону України "Про здійснення державних закупівель" (підпункт "б" пункту 2 частини четвертої статті 20 Закону, що надійшов на підпис). На такі бланки запроваджується державне регулювання цін (визначається, що ціни на бланки документів суворого обліку, що використовуються при наданні адміністративних послуг, встановлюються відповідно до частини п'ятої статті 191 Господарського кодексу України) (пункт 4 частини третьої статті 20 Закону). Однак альтернативного механізму контролю за ефективністю витрачання бюджетних коштів при здійсненні таких закупівель та способів державного регулювання цін на такі бланки Законом не визначено.

Це створює ризики зловживань під час здійснення відповідних закупівель, неефективного витрачання бюджетних коштів, додаткових бюджетних витрат та обмеження, спотворення конкуренції і, як наслідок, ризики встановлення розміру адміністративного збору без урахування його соціального та економічного значення, порушення прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Для уникнення таких ризиків убачається за доцільне застосування у даному випадку додаткових механізмів державного регулювання, передбачених Господарським кодексом України, зокрема, механізму законодавчого визначення видів господарської діяльності, яку дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам і організаціям, та механізму встановлення державних цін на продукцію та послуги суб'єктів господарювання (частина четверта статті 22 та стаття 191 Господарського кодексу України).

Ураховуючи викладене, пропоную визначити, що діяльність, пов'язана із виготовленням бланків документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), здійснюється виключно державними підприємствами, установами і організаціями. Також вважаю за необхідне встановити, що на продукцію суб'єктів господарювання, що закуповується для надання адміністративних послуг, установлюються відповідно до закону державні ціни.

У зв'язку з цим пропоную у Законі, що надійшов на підпис:

1) статтю 9 після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), виготовляються виключно на державних підприємствах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та яким органи виконавчої влади та інші державні органи безпосередньо і замовляють виготовлення таких бланків".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;

2) у статті 20:

а) пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:

"4) ціни на бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), установлюються відповідно до частини п'ятої статті 191 Господарського кодексу України";

б) у частині четвертій:

- абзац другий підпункту "б" пункту 2 викласти в такій редакції:

"бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів)";

- доповнити частину новими пунктами такого змісту:

"№№) перше речення частини другої статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст. 144) доповнити словами "та на бланки документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів)";

№№) статтю 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299; 2004 р., №12, ст. 155; 2005 р., №9, ст. 183; 2006 р., №2-3, ст. 37; 2007 р., №10, ст. 89; 2009 р., №40, ст. 577) доповнити частиною такого змісту:

"Діяльність, пов'язана із виготовленням бланків документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), може здійснюватися тільки на державних підприємствах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок виготовлення таких бланків та забезпечення ними суб'єктів надання адміністративних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України";

в) пункт 1 частини шостої викласти в такій редакції:

"1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку вичерпного переліку бланків документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади та іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів)".

Також вбачається за необхідне вирішити у Законі питання щодо забезпечення суб'єктам звернення можливості отримання бланків заяв, необхідних для надання адміністративних послуг, з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг, а також у центрах надання адміністративних послуг. Це дозволить забезпечити оперативність та зручність отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень, а також запобігти можливим зловживанням у майбутньому щодо стягнення додаткових коштів із суб'єктів звернень під час отримання ними таких послуг.

Тож пропоную частину десяту статті 9 Закону, що надійшов на підпис, викласти у такій редакції:

"10. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг".

3. Закон забороняє суб'єктам надання адміністративних послуг здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг (частина восьма статті 12). Водночас Закон не містить відповідної заборони суб'єктам надання адміністративних послуг щодо видання оформлених результатів адміністративних послуг за заявами, поданими через центр надання адміністративних послуг, що сприятиме або може сприяти вчиненню корупційних порушень (корупційні фактори).

Процедура получения админуслуг в сотни раз дороже самой услуги

Для уникнення таких ризиків пропоную передбачити в Законі відповідну заборону, виклавши частину восьму статті 12 у такій редакції:

"8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг".

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: админуслуги закон президент вето
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1825